Nedenfor er dokumenter som ble produsert av Statens Vegvesen under konsekvensutredning og trasevalg for nye E18. Vurderingen av alle alternativene er på en måte historie. Men kartleggningen og informasjonen som ble samlet sammen av fagfolk om Undrumsdal, er viktig informasjon som kan komme til nytte i mange sammenhenger.

Selve konskvensutredningen er delt inn i følgende deler
Forord og innhold:
Innledning
Sammendrag
Forholdet til annen planlegging
Alternative traseer
Utregning generelt
Landskapsbilde
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmiljø
Friluftsliv
Grunn- og vannforurensning
Landbruk
Næringsliv og sysselsetting
Helsemessige og sosiale forhold
Stedsutvikling
Barn og unges interesser
Trafikanters opplevelser
Massedeponier
Prissatte konsekvenser